PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for patienter
1
Behandling af oplysninger:
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient
indsamler og behandler ørenæsehalslægen en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øre-næse-halsklinikken på Frederiksberg
behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger:
Øre-næse-halsklinikken på Frederiksberg, indsamler og behandler følgende typer af
personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og
sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

2
Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig
lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk
hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-ofservice-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske
kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til
individer
og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
Frivillighed:
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.
Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at
give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder
at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder:
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.
sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler
de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

3
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller
behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende
modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af
hensyn
til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det
Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort,
Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der
foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil
henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling
videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse
tilfælde det henvisende sygehus
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
(d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør
af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter
videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt
sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i
Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af
autorisationsloven.

4
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og
sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i
sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra
dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb
sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i
sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående
samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i
behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på
samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en
videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
• Win PLC
Opbevaringsperiode:
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor
angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare
disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er
nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en
klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er
endeligt afsluttet.
Dine rettigheder:
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at
gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,
individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på 33 22 12 11.
Adresseoplysninger på klinikken:
Øre-, næse-, halsklinikken på Frederiksberg
Martinsvej 10, 2 sal
1926 Frederiksberg C